පුළුල් ප්‍රදේශ ලේසර් සලකුණු යන්ත්‍රය

  • Wide Area Laser Marking Machine BL-WA30A

    පුළුල් ප්‍රදේශ ලේසර් සලකුණු යන්ත්‍රය BL-WA30A

    අයදුම්පත :

    විශාල මානයන් සහ අතිශය විවිධාකාර හා සංකීර්ණ හැඩයන් සහිත ලිපි ලේසර් සලකුණු කිරීම සඳහා සුදුසුම යන්ත්‍රය මෙයයි.

    වෑල්ඩින් කරන ලද, දිගු කරන ලද සහ අඹරන ලද වානේ වලින් සාදා ඇති ඉහළ දෘඩතාව සහ නිරවද්‍යතාවය, චලනය සඳහා වැඩි ඉඩක් සහ ලිපි පැටවීමේදී වඩාත් පහසුව.